כמה כסף נותנים במתנות לאביונים?

'דבר ה' זו הלכה' (שבת קלח ב)- הלכה שבועית בנושאים יומיומיים מאת רבני ואברכי בית מדרש גבעת אסף

הרב ינון קליין שליט"א

  בס"ד

  עיקרי ההלכות

  א. שיעור מתנות לעניים- יש אומרים שיוצאים בפרוטה ויש אומרים שצריך לתת סכום כסף השווה לסעודה (כ15-20 ₪).

  ב. טוב וישר לתת מתנות לאביונים ביד רחבה, שזוהי השמחה האמתית- לשמח לב עניים.

  ג. נחלקו הפוסקים אם יש חיוב ללמוד הלכות פסח 30 יום לפני החג. לסוברים שיש חיוב, הרי הוא חל כבר ביום פורים.

   

  א. שיעור מתנות לאביונים

  נאמר במגילה "ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים". מלשון הכתוב משמע שאין הקפדה לשלוח לעני דברי מאכל או כסף שיקנה בו אוכל, אלא ניתן לתת לו מתנה.

  לקביעה זו נפקא מינא לשיעור הנתינה. הריטב"א כתב ששיעור המתנה המינימלית לעני בפורים היא פרוטה, למרות שסכום זה לא מספיק לסעודה.

  אמנם יש פוסקים שכתבו שהמתנה צריכה להיות בשיעור סעודה (בזמנינו כ15 ₪) ויש שכתבו לתת יותר.

  טוב וישר לתת ביד רחבה כפי האפשר "שאין שם שמחה גדולה ומפוארה אלא לשמח לב עניים ויתומים ואלמנות וגרים, שהמשמח לב האומללים האלו דומה לשכינה" (רמב"ם מגילה פ"ב הל' יז)1.

   

  ב. לימוד הלכות פסח

  במסכת פסחים למדנו, "שואלים ודורשים בהלכות פסח קודם הפסח שלשים יום"- כלומר יש חיוב ללמוד הלכות פסח שלשים יום לפני פסח.

  מאידך במסכת מגילה למדנו, "משה תיקן להם לישראל שיהיו שואלין ודורשין בהלכות פסח בפסח, חג בחג, עצרת בעצרת"- לא שלשים יום לפני. כיצד מתיישבת הסתירה?

  הבית יוסף מתרץ שלשה תירוצים:

  א. כוונת הגמרא בפסחים היא לא להטיל חיוב ללמוד הלכות פסח שלשים יום קודם, אלא להורות שבשלשים יום קודם פסח, כאשר באים שני תלמידים לשאול הלכה, האחד שואל בהלכות פסח והשני בהלכות אחרות, על הרב לענות תחילה לשואל בהלכות פסח, כי הוא שואל כעניין.

  ב. מאחר והלכות פסח מרובות, יש ללומדם שלשים יום קודם פסח, מה שתיקן משה הוא לא לימוד ההלכות, אלא לימוד טעמי החג וטעמי הלכותיו.

  ג. מאחר ובזמן שנהג קרבן פסח לקחו אותו שלשים יום קודם על מנת לבקר אותו ממומים, תקנו חז"ל ללמוד הלכות באותו זמן.

  למעשה נחלקו ראשונים ואחרונים האם יש חיוב ללמוד את הלכות פסח שלשים יום לפני החג או שלא. דעת המשנה ברורה שיש בזה חיוב, ויש להתחיל בלימוד הלכות פסח כבר מיום הפורים.

  אמנם הגר"ע יוסף כתב שהרוצה להמשיך ללמוד בסדר לימודו הרגיל אינו חייב לשנותו ל' יום קודם פסח וללמוד הלכות פסח, אלא ימשיך ללמוד את לימודו הרגיל.

  בחג עצמו, כולם מודים שיש חיוב ללמוד את הלכותיו2.

   

  *הצטרפו לישיבת בין הזמנים בבית המדרש גבעת אסף- לימוד מיוחד של הכנה לפסח- פרטים נוספים באתר בית המדרש. הרשמה בטלפון 0543043114תגיות: מתנות לאביונים, כמה לתת מתנות לאביונים, פורים, צדקה, הלכות פסח, לימוד תורה, בית מדרש גבעת אסף, ינון קליין, הלכה שבועית, ,