כללים לקניית לולב והדסים

'דבר ה' זו הלכה' (שבת קלח:). הלכה שבועית בנושאים יומיומיים מאת רבני ואברכי בית מדרש גבעת אסף

אברכי בית מדרש גבעת אסף

  בס"ד

  עיקרי ההלכות

  א. ברוב שווקי ארבעת המינים ישנם רבנים הבקיאים בהלכות, ראוי ורצוי לשאול ולהתייעץ איתם על כשרות ארבעת המינים ורמת ההידור.

  ב. כללי קניית לולב: 1. לולב שעליו נפרדו ופונים כלפי מטה פסול. לדעת הרמ"א מצווה מן המובחר לקחת                       לולב שעליו דבוקים לגמרי.

  1.   לדעת השו"ע יש הידור שהעלה המרכזי לא יהיה פתוח כלל.
  2.    לולב עקום כמגל פסול. עקום קצת כשר, אולם יש הידור בלולב שאינו עקום כלל.

  ג. כללי קניית הדס: 1. הדס משולש. שלשה עלים שיוצאים באותו קו גובה.

  1.   שלשה טפחים. לכתחילה צריך שהעלים יהיו משולשים לאורך שלשה טפחים לפחות.                      המדידה מתחילה מחיבור העלה התחתון ועד סוף הענף.

  א. שאלת רב

  הקדמה: מטבע הדברים במסגרת ההלכה שבועית לא ניתן להקיף את כל הפרטים בהלכות ארבעת המינים, לכן נביא להלן את הכללים הבסיסיים ביותר בהם ניתן להיעזר על מנת לקנות לולב והדסים כשרים ומהודרים.

  הכלל החשוב ביותר הוא- שאלת רב. ברוב שווקי ארבעת המינים נמצאים רבנים משיבים המכירים את הלכות ארבעת המינים, ראוי ורצוי לשאול אותם גם לגבי כשרות ארבעת המינים וגם לגבי רמת ההידור.

  ב. כיצד בוחרים לולב?

  א. עלים צמודים או פרודים?- לולב שעליו נפרדו מן השדרה מאד, עד שהעלים פונים כלפי מטה, פסול. אם נפרדו העלים וכולם פונים כלפי מעלה, הלולב כשר.

  ונחלקו האחרונים האם לכתחילה יש לקחת דווקא לולב שהעלים דבוקים ולא נפרדו כלל, או שאין בזה העדפה וכל זמן שכל העלים פונים כלפי מעלה הלולב כשר ומהודר. לדעת הרמ"א למצוה מן המובחר יש ליטול לולב שעליו דבוקים והוא המהודר ביותר, וכך פסק המשנה ברורה1.

  ב. נחלקה התיומת- כידוע כל עלה בלולב הוא כפול ומורכב משני חלקים מחוברים. בגמ' למדנו שלולב שנחלקה בו התיומת פסול, אלא שנחלקו הראשונים בביאור המציאות של חלוקת התיומת.

  למעשה לדעת השו"ע ע"מ שהלולב יפסל צריך שברוב עלי הלולב יפרדו שני החלקים המרכיבים כל עלה.  לדעת רמ"א אם נחלק העלה המרכזי עד לחיבור לשדרה של הלולב, הלולב פסול. ולשיטתו לכתחילה יש להדר ויטול לולב שלא נחלק העלה האמצעי בכלל2.

  ג. קורא- בחלק מן הלולבים העלים מכוסים בעטיפה חומה (הגדלה עם הלולב), נחלקו הפוסקים האם יש עדיפות בלולב בו העלים מכוסים בקורא, או להיפך יש עדיפות ללולב שאינו מכוסה בקורא3.

  ד. שדרה ישרה- לולב ששדרו עקום לצדדים או לפנים פסול, שיעור הכיפוף הוא כשיהיה כפוף כמגל, אם הלולב כפוף מעט, כשר. אם השדרה עקומה לאחור (כלומר כאשר גב הלולב פונה כלפי הנוטל, הלולב עקום לכיוונו) הלולב כשר לפי שזוהי דרך גדילתו. למרות זאת כתב החיד"א שלכתחילה יש להזהר שלא יהיה עקום כלל4.

  ג. כיצד בוחרים הדסים?

  א. הדס משולש- ידוע ומפורסם שעל ההדס להיות משולש. מהו משולש? בשאלה זו נחלקו הראשונים, לדעת רש"י צריך שיצאו שלשה עלים מאותה נקודה שלש פעמים באותו קו גובה. לרוב הראשונים מספיק שיצאו שלשה עלים באותו קו גובה ולא מאותה נקודה.

  למעשה לפי הרבה פוסקים ההדס נחשב למשולש אפילו אם העלים לא יוצאים בדיוק מאותו גובה, אלא אחד גבוה מעט מחבירו, כגון שהחלק התחתון בחיבור של עלה אחד מקביל בגובה לחלק העליון בחיבור של העלה השני5.

  ב. גודל ההדס- הגודל המינימלי להדס הוא שלשה טפחים. לכתחילה צריך שכל שלשת הטפחים יהיו משולשים, אולם בדיעבד אין שיעור זה מעכב ומספיק שיהיה הרוב משולש, לדעת רוב האחרונים, אפילו רוב כל שהוא ויש אומרים שצריך רוב ניכר (שני טפחים).

  את הגובה בו העלים משולשים, מודדים מחיבור העלה התחתון ביותר עד קצה הענף ולא עד קצה העלים6.

  ג. רוב משולש- על מנת לברר שרוב ההדס משולש יש לבדוק שני דברים. הראשון שרוב העלים היוצאים מן הענף משולשים. השני שרוב שטח הענף מכוסה ע"י עלים משולשים7.

   

  [המספרים מפנים לדף מקורות והערות המצורף]תגיות: סוכות, לולב, הדסים, שאלת רב, תיומת, קורא, הדס משולש, הלכה שבועית, בית מדרש גבעת אסף,