האם להעדיף אפיית חלות לשבת, כיבוס ביום שישי

'דבר ה' זו הלכה' (שבת קלח ב)- הלכה שבועית בנושאים יומיומיים מאת רבני ואברכי בית מדרש גבעת אסף

הרב ינון קליין שליט"א

  עיקרי ההלכות

  א. שלשה טעמים לאפיית חלות ביום שישי: כבוד שבת, תיקון לחטא חוה, זכר ללחם הפנים.

  ב. נחלקו הפוסקים האם בימינו יש להקפיד ולאפות חלות בבית או שדי בקניית חלות מיוחדות לשבת במאפייה. דעת האור לציון שדי בקנייה, דעת המשנה ברורה והמשנה הלכות שראוי לאפות בבית.

  ג. מתקנת עזרא לכבס בגדים ביום חמישי. בזמנינו שמכבסים במכונה, לרוב הפוסקים מותר לכבס ביום שישי.

   

  א. אפיית חלות לכבוד שבת

  כתב רמ"א "נוהגין ללוש כדי שיעור חלה בבית, לעשות מהם לחמים לבצוע עליהם בשבת ויו"ט, והוא מכבוד שבת ויו"ט, ואין לשנות1"

  למנהג זה הובאו כמה טעמים2:

  1. כבוד שבת, כלשון הרמ"א.
  2. בירושלמי מובא ששלוש מצוות נמסרו לנשים, על מנת לכפר על חטאה של חוה, ואחת מהן היא מצוות הפרשת חלה.
  3. זכר ללחם הפנים שהיה נאפה בערב שבת.

  בימינו3, רבים קונים חלות שנאפו במאפייה. נחלקו הפוסקים האם ראוי לעשות כך או שעדיף לאפות חלות בבית. ביאור הלכה כתב "ובעו"ה היום התחילו איזה נשים להשבית המנהג ההוא ולוקחין מן האופה ולאו שפיר עבדי דמקטינים בזה כבוד שבת". מאידך בשו"ת אור לציון כתוב שמותר לכתחילה לקנות מהאופה ואין בזה שום חסרון.

  ונתנו טעם לדברי האור לציון, שמאחר ובזמנינו האופים מכינים חלות מיוחדות לכבוד שבת, אין חובה לאפות דווקא בבית, כי ההבדל בין שבת ליום חול ניכר. אך המשנה הלכות דחה זאת ופסק שיש לאפות חלות בבית גם כיום.

  ב. כיבוס בערב שבת

  מתקנת עזרא לכבס בגדים ביום חמישי ולא בערב שבת.

  הפוסקים חלוקים בטעם התקנה. לדעת המגן אברהם התקנה נועדה כדי שיום שישי יהיה פנוי להכנת צרכי שבת. מאידך, לדעת האליה רבא מטרת התקנה הייתה כדי שיכינו ויכבסו את בגדי השבת לכבוד שבת4.

  בזמנינו שהכביסה איננה טורח כמו בימיהם, נחלקו הפוסקים לשלש שיטות:

  לדעת הגר"ע יוסף זצ"ל ופוסקים נוספים, מותר לכתחילה לכבס ביום שישי. בעל שמירת שבת כהלכתה מסתפק בדבר. הגר"מ קליין זצ"ל (בעל משנה הלכות) אוסר5.תגיות: חלות לשבת, שבת, חוה, הפרשת חלה, כביסה, מכונת כביסה, תקנת עזרא, כיבוס ביום שישי, לחם הפנים, כבוד שבת, אור לציון, משנה הלכות, ינון קליין, בית מדרש גבעת אסף, הלכה שבועית, הרב עובדיה, הגר"ע יוסף, שמירת שבת כהלכתה,