הכנות לשבת

'דבר ה' זו הלכה' (שבת קלח ב): הלכה שבועית בנושאים יומיומיים מאת רבני ואברכי בית מדרש גבעת אסף

הרב ינון קליין שליט"א

  בס"ד

  עיקרי ההלכות

  א. מצווה להשכים ביום שישי על מנת להכין צרכי שבת בהקדם האפשרי - אחרי תפילת שחרית.

  ב. את ההכנות לשבת יש לקיים בשמחה ובנחת.

  ג. מצווה על כל אחד ואחד לטרוח בצרכי שבת ולעשות משהו לכבוד שבת בעצמו ולא על ידי בני ביתו.

   

  א. הכנות לשבת

  נאמר בתורה (שמות טז ה) "והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו". ולמדו רבותינו מפסוק זה שחובה לקום מוקדם בבוקר יום שישי על מנת להכין את צורכי השבת1.

  נחלקו הפוסקים האם יש להקדים את ההכנה לשבת לתפילת שחרית וקריאת שמע, או שהתפילה קודמת. להלכה נפסק שהתפילה קודמת אלא אם כן לא ימצא מה לקנות אחר כך (דבר שלא מצוי בימינו כלל)2.

  מצווה זו יש לקיים בשמחה. שכן דרשו חז"ל שהמילה 'והיה' מורה על שמחה. בדומה לזה למדנו בגמרא שצריך להיות בנחת בערב שבת3.

   

  ב. מצווה לטרוח לכבוד שבת

  כתב הרמב"ם: "אף על פי שיהיה אדם חשוב ביותר ואין דרכו ליקח דברים מן השוק ולא להתעסק במלאכות שבבית חייב לעשות דברים שהן לצורך השבת בגופו שזה הוא כבודו".

  וכך מצאנו אצל חכמינו ז"ל, "מהם מי שהיה מפצל העצים לבשל בהן, ומהן מי שהיה מבשל או מולח בשר או גודל פתילות או מדליק נרות, ומהן מי שהיה יוצא וקונה דברים שהן לצורך השבת ממאכל ומשקה אף על פי שאין דרכו בכך" (לשון הרמב"ם שם).

  וזכות גדולה היא לאדם לטרוח בכבוד שבת וכל המרבה בדבר זה הרי זה משובח4.

   תגיות: שבת, הכנות לשבת, בית מדרש גבעת אסף, הלכה שבועית, ינון קליין,