עונג שבת וקניות לשבת

'דבר ה' זו הלכה' (שבת קלח:)- הלכה שבועית בנושאים יומיומיים מאת רבני ואברכי בית מדרש גבעת אסף

הרב ינון קליין שליט"א

  בס"ד

  עיקרי ההלכות

  א. מצוות עשה מדאורייתא (לרוב הראשונים) לענג את השבת במאכלים ומשקים טובים ומשובחים.

  ב. הבטחות רבות נאמרו בחז"ל למקיימים מצווה זו. בימינו, רובינו יכולים לענג את השבת בדרגה הגבוהה ביותר.

  ג. ראוי לקנות את צרכי השבת ביום שישי כדי שיהיה ניכר שהקניה היא לכבוד שבת.

  ד. העובדים ביום שישי, יקדימו את קניותיהם לחמישי, על מנת שיספיקו להכין את האוכל לכבוד שבת.

   

  א. עונג שבת

  "אמר רב יהודה אמר רב: כל המענג את השבת נותנין לו משאלות לבו שנאמר והתענג על ה' ויתן לך משאלות לבך" (שבת קיח א).

  הבטחה זו והבטחות נוספות נאמרו מפי האמוראים על מצוות התורה לענג את השבת1.

  כיצד מענגים את השבת? שלש מידות בדין זה2:

  א. מי שיש לו יכולת כלכלית לענג את השבת במאכלים ומשקים משובחים, יוציא כפי יכולתו.

  ב. מי שאין ביכולתו לעמוד בהוצאות כבדות, יצא ידי חובתו אפילו אם יקנה דבר קטן לכבוד שבת.

  ג. מי שאין לו ממון לקנות אוכל לשלש סעודות, אלא רק לשתי סעודות, עליו אמר רבי עקיבא "עשה שבתך חול ואל תזדקק לבריות" ופטור משלש סעודות.

  בימינו ברוך ה' רובנו חיים ברמה כלכלית שמאפשרת לענג ולכבד את השבת כראוי לה, ברווח ובשמחה3.

   

  ב. קניות לשבת

  "אמרו עליו על שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת מצא בהמה נאה אומר זו לשבת מצא אחרת נאה הימנה מניח את השניה ואוכל את הראשונה אבל הלל הזקן מדה אחרת היתה לו שכל מעשיו לשם שמים שנאמר ברוך ה' יום יום" (ביצה טז א).

  וכתבו הפוסקים שהלל הזקן מודה לשמאי, וסובר שכך היא המידה הנכונה, אלא שבטחונו בהקב"ה היה חזק כל כך והיה בטוח שיזמין לו הקב"ה בהמה נאה לשבת.

  להלכה פסקו ראשונים ואחרונים כבית שמאי. אלא שבזמנינו שהשפע ברשתות השיווק ובחנויות רב, אין כמעט משמעות לדין זה4.

  ככלל, ראוי לקנות את צרכי שבת ביום שישי דווקא ולא קודם, לפי שכך ניכר יותר שהקניות הם לכבוד שבת. אלא שמובא בפוסקים שדברים שצריכים הכנה רבה וטרחא, מותר לקנותם קודם.

  וממילא, מי שעובד ביום שישי, עדיף שיקדים את הקניות והבישולים.

  ראוי לומר על כל דבר שקונה שהוא 'לכבוד שבת'5.תגיות: עונג שבת, קניות לשבת, נחלה בלי מצרים, בהמה זו לשבת, שמאי, הלל, כבוד שבת, שבת, עשה שבתך חול, בית מדרש גבעת אסף, הלכה שבועית, ינון קליין,