פתיחה להלכות שבת

'דבר ה' זו הלכה' (שבת קלח:)- הלכה שבועית בנושאים יומיומיים מאת רבני ואברכי בית מדרש גבעת אסף

הרב ינון קליין שליט"א

  בס"ד

  עיקרי ההלכות

  א. דיני שבת כלולים בשתי הגדרות: זכור- מצוות עשה. שמור- לא תעשה.

  ב. שבת מורה על חידוש העולם יש מאין והיותנו עבדים להקב"ה. לכן, הפליגו חז"ל מאד במעלת השומרים שבת כהלכתה.

  ג. חובה ללמוד הלכות שבת "כי אי אפשר כלל במציאות שיינצל מאיסור שבת אם לא ילמד כל הדינים על בורים היטב היטב" (רבי יהונתן אייבשיץ).

   

  א. פתיחה להלכות שבת

  בעשרת הדברות נצטווינו: "זכור את יום השבת לקדשו" וכן "שמור את יום השבת לקדשו". ולמדונו חז"ל "זכור ושמור בדבור אחד נאמרו מה שאין הפה יכולה לדבר ואין האוזן יכולה לשמוע".

  ופירש הרמב"ן: "הכונה להם ז"ל, כי 'זכור' מצות עשה, ציווה שנזכור יום השבת לקדשו ולא נשכחהו, 'ושמור' אצלם מצות לא תעשה"1. מעתה, ניתן לכלול את כל הלכות שבת תחת שתי הגדרות:

  זכור- כולל את כל מצוות העשה בשבת, כגון: קידוש, כבוד שבת ועונג שבת (בהם יש מחלוקת אם הם דאורייתא או דרבנן) ועוד.

  שמור- כולל את כל מצוות לא תעשה בשבת, כגון: ל"ט מלאכות, שביתת בהמתו, יציאה חוץ לתחום (ונחלקו הפוסקים האם זה איסור דאורייתא או דרבנן) ועוד.

  בלימודנו בהלכה שבועית, נכלול גם את כל המצוות והאיסורים דרבנן וכן את המנהגים השונים הקשורים בשבת תחת אותן שתי הגדרות2.

  ב. חשיבות לימוד הלכות שבת

  "הלכות שבת... הרי הם כהררים התלויים בשערה" (חגיגה י א), כלומר שהלכות השבת מרובות הן למרות שנכתבו עליהן מעט פסוקים.

  הלכות שבות הן כה רבות ומסועפות, עד שהעיד רבי יהונתן אייבשיץ, שאי אפשר לשמור שבת כהלכתה אלא אם כן ילמד את כל הלכותיה היטב.

  החשיבות הגדולה בשמירת שבת כהלכה, נובעת ממרכזיותה של השבת באמונה הישראלית. השבת היא שורש האמונה, שהקב"ה ברא את העולם יש מאין בששה ימים, והוא אדון על הכל ואנחנו עבדיו. לפיכך השוו חז"ל בין מחללי שבתות לעובדי עבודה זרה, ובמדרש אמרו ששקולה שמירת שבת כנגד כל המצוות, ולהיפך, חילול שבת כנגד כל העבירות.

  ממילא חובה גמורה ללמוד הלכות שבת, לחזור עליהן ולהכירן היטב3.תגיות: שבת, יערות דבש, זכור, שמור, בדבור אחד נאמרו, הררים התלויים בשערה, שקולה שבת כנגד כל המצוות, הלכה שבועית, בית מדרש גבעת אסף, ינון קליין,