הגברת והנמכת להבת גז ביו"ט

הרב ינון קליין שליט"א

  שאלה: מותר ביום טוב להגביר ולהנמיך את האש?

   

  תשובה: להגביר מותר.

  לגבי הנמכה - ביום טוב מותר לכבות לצורך אוכל נפש (שבת קלד ב, ובכמה מקומות במסכת ביצה).

  הראשונים חלוקים בגדר ההיתר הזה (פירוט בבית יוסף סי' תקיד).

  יש אומרים שההיתר הוא רק כאשר הכיבוי נועד לצורך הכנת האוכל, ולא כדי לשמור שלא יתקלקל. ויש אומרים שההיתר הוא אף כדי שהאוכל לא יתקלקל. לשיטתם, אם יש דרך אחרת לשמור מקלקול האוכל, צריך לבחור בה.

  המשנה ברורה (סי' תקיד ס"ק ד) ביאר בדעת השו"ע שהוא סובר כשיטה ראשונה. רמ"א סובר כשיטה שנייה.

  למרות זאת, בכיריים שלנו, גם לדעת השו"ע יש להתיר – מאחר ויש בכיבוי זה ג' שבותין (מלאכה שאין צריך לגופה, גרמא, כיבוי גחלת של מתכת) [הגר"ע יוסף, יביע אומר א או"ח סי' לא].

  אם יש אפשרות להדליק להבה אחרת קטנה ולא להקטין את הדולקת:

  לדעת המשנה ברורה (שם ס"ק ו) ושמירת שבת כהלכתה (פי"ג סע' י) – עדיף כך.

  לדעת האגרות משה או"ח ד סי' קג והגר"ע יוסף שם – עדיף להנמיך את הלהבה הקיימת.

  אין לכבות שלא לצורך אוכל נפש.